Ajuts per a la preservació i millora dels elements d'interès patrimonial de Manresa

L’Ajuntament de Manresa ofereix una línia de subvencions per a la preservació i millora dels elements d’interès patrimonial de la ciutat amb la voluntat de col·laborar amb els agents públics i privats per tal de millorar l’estat de conservació i la visibilitat i dignificació del patrimoni cultural que és un bé compartit per tota la comunitat i un valor estratègic per la ciutat.

Des del 2013, cada any s'obre la convocatòria a la qual tota persona física o jurídica, particulars o entitats publiques o privades, poden presentar la seva sol·licitud.

Aquesta convocatòria té com a objectiu subvencionar intervencions en béns catalogats i el seu entorn de protecció i en façanes d’ambients catalogats, sempre segons el Pla Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni Històric, Arquitectònic, Arqueològic, Paleontològic, Geològic i Paisatgístic de Manresa (PEUPM). Es subvencionen les intervencions destinades a restaurar, conservar o millorar els valors patrimonials d’aquells elements que formen  part de la identitat històrica de Manresa.

Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament busca impulsar l’acció dels agents privats i públics i la corresponsabilitat amb l’administració local per posar en valor el patrimoni cultural que identifica i dignifica la ciutat.

La quantia dels ajuts, que no podrà superar el 50% del total de les despeses subvencionables, s'atorgarà segons els criteris de valoració establerts a les bases, que tenen en compte el nivell de protecció de l'edifici –integral, parcial, documental, ambients i fronts edificatoris-, el tipus d'intervenció –patologies greus i urgents, manteniment i conservació, reforma i rehabilitació i ampliació-, així com la incidència de les actuacions –si és sobre l'espai públic i si possibiliten la visita publica i la museïtzació.

La tramitació s’efectua pel règim de concurrència competitiva, i la sol·licitud per concórrer a aquesta convocatòria es formalitzarà en imprès normalitzat que es facilitarà a les dependències municipals i a la web municipal http://www.manresa.cat/. 

La documentació es podrà presentar un cop s'aprovi la convocatòria, de la forma següent:

- Presencialment a l'oficina d'activitats econòmiques (OAE), sens perjudici del dret de presentar-la pels mitjans i en els llocs que disposa l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

- Telemàticament a través de la sol·licitud telemàtica. La tramitació dels expedients i la seva resolució s’efectua com es disposa a les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions per a la preservació i millora dels elements d’interès patrimonial de Manresa.

Per saber si un element està protegit i en quin grau, es pot consultar el Pla Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni Històric, Arquitectònic, Arqueològic, Paleontològic, Geològic i Paisatgístic de Manresa (PEUPM)

Facebook Manresa Cultura Instagram Manresa Cultura Twitter Manresa Cultura Youtube Manresa Cultura