Microcrèdits per afavorir la creació d'empreses

L’Ajuntament convoca concurs públic per a la concessió de “microcrèdits” per afavorir la creació i consolidació d’empreses (9a edició), d’acord amb els següents termes: 

Objecte

 

L’objecte d’aquests ajuts reintegrables o “microcrèdits”, és facilitar l’accés al finançament de projectes empresarials que impulsin la creació i consolidació d’empreses a Manresa.

Beneficiaris i conceptes subvencionables

 

Beneficiaris

Es contemplen dues línies d’ajuts reintegrables, una destinada a la creació d’empreses i l’altra per donar suport a la inversió realitzada per empreses ja creades.

 

Línia 1: “Microcrèdits” destinats a la creació d’empreses

 

En relació amb els beneficiaris, podran sol·licitar aquesta línia:

 

  • Persones emprenedores que vulguin iniciar un nou projecte empresarial o agafin el traspàs d’un negoci a Manresa o hagin iniciat l’activitat a partir de l’1 d’octubre de 2021.

S’entén per emprenedor tota aquella persona o persones físiques que creen, desenvolupen i implanten un projecte empresarial mitjançant qualsevol forma jurídica.

  • Empreses ja constituïdes, amb qualsevol forma jurídica, que obrin un nou centre de treball, establiment comercial o de serveis o agafin el traspàs d’un negoci amb centre de treball a Manresa, sempre i quan l’obertura o el traspàs s’hagi realitzat a partir de l’1 d’octubre de 2021 i el volum anual de facturació de l’empresa o grup empresarial no superi els 500.000 euros.

Es considerarà centre de treball el que constitueix una unitat productiva autònoma, és a dir, que crea, procura o fabrica un objecte o que presta un servei que té una organització específica, tant de béns com de persones

 

Línia 2: “Microcrèdits” destinats a noves inversions realitzades per empreses ja constituïdes amb menys de cinc anys d’activitat.

 

Beneficiaris: Empreses, amb qualsevol forma jurídica, constituïdes amb menys de cinc anys d’activitat i que quedin excloses com a beneficiàries de la línia 1, ubicades a Manresa, que hagin de realitzar inversions que suposin una ampliació o millora de la seva capacitat comercial, productiva, reformes del punt de venda, sempre i quan la intervenció incideixi en el procés de la seva consolidació. S’exclouen les empreses del sector immobiliari i financer.

 

També s’exclouen com a beneficiàries aquelles empreses ja constituïdes amb un volum de facturació superior als 500.000,00 euros anuals o que la facturació del conjunt del grup empresarial sigui superior a aquesta quantitat.

 

A més, les beneficiàries hauran de reunir els requisits i complir amb les condicions establertes en l’apartat 5 de les Bases reguladores.

 

Conceptes subvencionables

 

Línia 1: “Microcrèdits” destinats a la creació d’empreses

 

Es podran concedir ajuts reintegrables per finançar l’adquisició d’actius materials i immaterials (compra de mobiliari, equips informàtics, maquinària, vehicles, obres, instal·lacions, drets de traspàs, patents...) i/o despeses imputables i necessàries per al desenvolupament del projecte (compra de matèries primeres, mercaderies, despeses de personal, subministraments, lloguers, col·laboracions externes, etc).

 

Línia 2: “Microcrèdits” destinats a noves inversions realitzades per empreses ja constituïdes amb menys de cinc anys d’activitat.

 

Es podran concedir ajuts reintegrables per finançar inversions en adquisició d’actius fixes.

 

Es consideraran actius fixes aquells béns tangibles o intangibles, que no poden convertir-se en líquid a curt termini i que normalment són necessaris pel funcionament de l’empresa i no es destinen a la venda.

 

S’exclouen explícitament d’ambdues línies:

 

  • l’adquisició de terrenys i/o construccions
  • les despeses financeres i tributàries
  • les inversions financeres a llarg termini

 

Pel que fa a la Línia 1: “Microcrèdits” destinats a la creació d’empreses, les despeses elegibles hauran de referir-se a despeses o inversions realitzades a partir de l’1 d’octubre de 2021 i el període d’execució es perllongarà fins el termini de 3 mesos a comptar des de l’endemà del cobrament de l’ajut.

 

Pel que fa a la Línia 2: “Microcrèdits” destinats a noves inversions realitzades per empreses ja constituïdes amb menys de cinc anys d’activitat, les despeses elegibles hauran de referir-se a inversions realitzades entre l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona  i  fins el termini de 3 mesos a comptar des de l’endemà del cobrament de l’ajut.

Condicions dels microcrèdits

Les condicions dels “microcrèdits” són les següents:

  • Tipus d’interès: 0%
  • Carència: No es contempla
  • Termini màxim de devolució: 4 anys.
  • Amortització i quotes trimestrals

Quantia

Import dels ajuts

 

Els ajuts poden arribar fins el 100% del pressupost de la inversió i/o despesa necessària i amb un límit màxim de 5.000 euros per a cadascun dels projectes.

Crèdit pressupostari

 

L’import total que es destinarà a aquests “microcrèdits” serà d’un màxim de 65.000,00 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22 4221 83102 del pressupost municipal, distribuïts de la forma següent:

 

Línia 1. Microcrèdits” destinats a la creació d’empreses.........................40.000,00 euros

 

Línia 2: “Microcrèdits” destinats a noves inversions realitzades per empreses ja constituïdes amb menys de cinc anys d’activitat ....................................25.000,00 euros

 

Es podrà incrementar l’import màxim de la Línia 1 amb l’import que resti de la Línia 2, en cas que aquesta última no s’exhaureixi.

 

Subsidiàriament, si la dotació pressupostària de la Línia 1 no queda exhaurida, podrà incrementar-se la dotació pressupostària de la Línia 2 amb l’import que resti de la Línia 1.

 

A mesura que es produeixin renúncies o revocacions dels ajuts reintegrables i en el supòsit que, un cop resoltes les convocatòries, no s’hagi esgotat l’import màxim fixat en aquestes,  es podran assignar nous atorgaments als projectes que no van arribar a obtenir els ajuts reintegrables i que, atesos els criteris de valoració, mantenien una posició immediatament posterior a la dels projectes finançats segons l’ordre de preferència establert, sempre que aquest projectes finançats es puguin realitzar en els terminis establerts en les bases.

Presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds comprendrà des del dia 28 de juliol  al 30 de setembre de 2022.
La documentació  es pot presentar

-       Presencialment a l’Oficina de l’OAC situada a la Pl. Major núm. 1 o a qualsevol dels registres auxiliars de l'Ajuntament de Manresa

-       Telemàticament: a través d’aquest enllaç

Us informem que estaran obligades a relacionar-se electrònicament amb l’Administració i per tant hauran de formalitzar la sol·licitud a través de mitjans electrònics les persones següents:

-     Les persones jurídiques

-     Les entitats sense personalitat jurídica

-     Aquelles que exerceixin una actuació professional per la qual es requereixi col·legiació obligatòria.

-     Aquelles que representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració

Per a més informació us podeu posar en contacte amb el CEDEM- Centre de desenvolupament empresarial per correu electrònic a cedem@ajmanresa.cat o al telèfon 93 878 76 25. 


Facebook Manresa Cultura Instagram Manresa Cultura Twitter Manresa Cultura Youtube Manresa Cultura