Ajudes a les empreses per a la contractació de persones en situació d'atur

L’Ajuntament de Manresa ha obert convocatòria d’ajudes a les empreses per a la contractactació de persones en situació d’atur, en el marc dels Fons de Prestació dels Plans Locals d’Ocupació 2024 de la Diputació de Barcelona d’acord amb les característiques següents:

Objecte de la convocatòria

L’objecte d’aquesta convocatòria és la regulació de l’atorgament d’ajudes a empreses i/o entitats, persones treballadores o professionals autònomes per a la contractació indefinida de persones en situació d’atur inscrites  com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO)  i que hagin realitzat les formacions ocupacionals següents:

-       Curs d’ofimàtica i atenció al client

-       Curs d’operacions auxiliars d’emmagatzenatge i preparació de comandes

-       Procediments bàsics en el màrqueting digital, xarxes socials, atenció al client i e-commerce

-        

Persones beneficiàries

Podran ser beneficiàries d’aquestes ajudes les empreses i/o entitats, legalment constituïdes, siguin persones físiques o jurídiques, que contractin persones en situació d’atur. 

També podran ser beneficiàries les persones treballadores o professionals per compte propi o autònoms, sempre i quan contractin treballadors per compte aliena.

Resten expressament excloses com a eventuals beneficiàries les empreses de treball temporal.

Característiques de les ajudes

Quantia de l’ajut: L’Ajut consistirà en un màxim de 5.000,00 euros per cada contractació a temps complert ( o el percentatge corresponent en cas de jornades parcials que com a mínim hauran de ser del 50%)

Número màxim d’ajudes que es poden sol·licitar: les empreses podran sol·licitar un màxim de 2 ajudes.

Conceptes de l’ajuda:  Es finançaran els conceptes salarials associats a les contractacions.

  • L’ajuda comprèn el salari brut mensual, inclosa la prorrata de les pagues extraordinàries, i les quotes a la seguretat social a càrrec de l’empresa.
  • No seran elegibles les despeses derivades dels costos generals pel personal durant períodes de baixa laboral, retribucions per hores extraordinàries, pagaments en espècie, vacances no efectuades, dietes i indemnitzacions per mort, acomiadament, suspensió, cessament i percepcions per matrimoni. 
  • Les despeses salarials derivades de la contractació realitzades durant el termini d’execució previst  a la convocatòria hauran de ser com a mínim de l’import de l’ajuda atorgada

Les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació, quan s'hagin efectuat les verificacions oportunes, i fins a exhaurir la dotació pressupostaria assignada.

Requisits de les persones contractades i formació ocupacional exigida

Requisits de les persones contractades: les persones contractades hauran de complir tots els requisits següents:

 .           Tenir la consideració de persona en situació d’atur. Es consideren persones en situació d’atur aquelles que estiguin inscrites amb anterioritat a la formalització del contracte al SOC com a demandants d’ocupació no ocupats(DONO

- No estar realitzant cap activitat retribuïda de caràcter laboral (per compte propi o aliè), 

- No cotitzar en cap dels règims de la Seguretat Social previstos al TRLGSS, a excepció de les persones que reben una prestació o un subsidi d’atur i que estan donats d’alta als efectes únics de la percepció d’aquestes prestacions

- No haver estat contractada per l’empresa i/o entitat beneficiària en els 6 mesos immediatament anteriors a la data de formalització del contracte.

- No tenir relació de parentiu amb l’empresari – o grup d’empreses que el contracti fins el quart grau de consanguinitat o segon d’afinitat.

- Haver realitzat la formació ocupacional, segons les condicions que s’indiquen a continuació

Formació ocupacional exigida

La Formació ocupacional que hauran d’haver realitzar les persones contractades serà alguna de les que s’indiquen a continuació:

Curs d’Ofimàtica i Atenció al client

Organitzador: Ajuntament de Manresa ( a través del servei local d’Ocupació de ProManresa)

Durada: De 15/04/2024 a 22/05/2024-

Hores de formació.120 hores

Lloc on s’ha impartit: CIDET

Forma acreditació formació :Certificat acreditatiu

Simultaneïtat amb un contracte de treball: NO

Curs d’operacions auxiliars d’emmagatzenatge i preparació de comandes

Organitzador: Ajuntament de Manresa ( a través del servei local d’Ocupació de ProManresa)

Durada: De 26/04/2024 a 05/06/2024

Hores de formació:135 hores

Lloc on s’ha impartit: AMPANS

Forma acreditació formació Certificat acreditatiu

Simultaneïtat amb un contracte de treball: NO

Procediments bàsics en el màrqueting digital, xarxes socials, atenció al client i e-commerce

Organitzador: Ajuntament de Manresa ( a través del servei local d’Ocupació de ProManresa)

Durada: De 16/02/2024 a 14/06/2024

Hores de formació: 262 hores

Lloc on s’ha impartit: AMPANS

Forma acreditació formació Informe tècnic del SLO de ProManresa

Simultaneïtat amb un contracte de treball: SI

Aspectes comuns de les formacions

-       En el moment de la contractació, les persones contractes hauran d’haver finalitzat la formació, llevat que les característiques de la formació ja indiquin la possibilitat de fer-se simultàniament a un contracte de treball

-       Es considerarà finalitzada la formació quan disposin d’un certificat acreditatiu o bé un informe tècnic del servei local d’ocupació de ProManresa d’informe final de l’alumne d’assoliment dels objectius fixats en la formació

Característiques de la contractació

Els contractes subvencionables, a més de la necessitat que les persones realitzin o hagin realitzat alguna de les formacions indicades en l’apartat anterior,  hauran de reunir els requisits següents:

  • La formalització del contracte haurà de realitzar-se com a màxim el dia 1 d’octubre de 2024. Els contractes realitzats amb posterioritat a aquesta data no podran ser objecte de subvenció, llevat que es tracti de substitucions per baixa voluntària o no superació del període de prova.
  • El darrer mes de despesa elegible es correspondrà amb desembre de 2024
  • Els contractes podran ser a jornada completa o parcial no inferior a la meitat d’una jornada ordinària, segons el conveni col·lectiu aplicable.
  • Només serà subvencionable la modalitat de contracte de treball indefinit 

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es podran presentar de forma telemàtica des del dia 4 de juny al 20 de setembre de 2024 a través del següent enllaç

 

Haurà de presentar-se una sol·licitud per cadascun dels contractes que es vulguin formalitzar, amb un màxim de 2 sol·licituds .

Les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació, que serà l’únic criteri d’atorgament, una vegada realitzades les verificacions oportunes i fins a exhaurir la dotació pressupostària.

Les sol·licituds aniran acompanyades de la documentació següent:

-       Documentació acreditativa del permís de treball per compte propi, llevat que aquest permís ja consti en el document identificatiu de la persona sol·licitant (únicament en el cas de persones físiques estrangeres)

-       Còpia de l’escriptura de constitució i dels estatuts de l’entitat i document d’inscripció de l’entitat al registre públic corresponent, si s’escau.

-       Còpia del document acreditatiu de poders del representant de l’entitat en cas de persones jurídiques i DNI/NIF de la persona signant per actuar com a representant legal de l’empresa o entitat si s’escau.

-       Document acreditatiu del nombre de treballadors de l’empresa

-       Declaració responsable, en el supòsit que el/la sol·licitant no sigui el/la representant legal.

Dades de contacte:

Per qualsevol dubte o aclariment podeu  comunicar-vos amb ProEmpresa a través de:

Telèfon: 938787625

correu electrònic: prospeccio@ajmanresa.cat


Facebook Manresa Cultura Instagram Manresa Cultura Twitter Manresa Cultura Youtube Manresa Cultura