Peticions rebudes

Resum estadístic de les sol.licituds d'accés a la informació pública

En el següent enllaç trobareu un resum estadístic de les peticions rebudes com a sol.licituds d'accés a la informació publica.

Per a cada any,  podeu accedir a la següent informació:

Nombre de sol.licituds
Canal d'entrada

 • Presencial
 • Telemàtic

Tipus de resolucions

 • Estimades totalment
 • Estimades parcialment
 • Desestimades, no admeses
 • Derivades i altres

Termini de resolució

 • Resoltes dins de termini
 • Resoltes fora de termini
 • Altres situacions

Temes de les consultes

 • Territori, paisatge i urbanisme
 • Promoció econòmica
 • Ciutadania i família
 • Ensenyament, cultura i esports
 • Salut
 • Administració pública
 • Altres

Recursos i reclamacions

 • Recursos potestatius de reposició
 • Reclamacions davat la GAIP
 • Recursos contenciosos-administratius

Detall de les sol.licituds d'accés a la informació pública rebudes

- 2023Facebook Manresa Cultura Instagram Manresa Cultura Twitter Manresa Cultura Youtube Manresa Cultura