Quadre de classificació de l'Ajuntament de Manresa

El Quadre de classificació documental de l'Ajuntament de Manresa és una estructura jeràrquica i lògica de conceptes que reflecteixen les funcions, activitats i operacions de l’organització. Aquest és un instrument fonamental per a la gestió dels documents d’arxiu, i presenta la informació de manera estructurada i detallada en sèries documentals. Cada fila del quadre correspon a una sèrie documental o procediment administratiu des de l'òptica funcional.

Actualment el Quadre de classificació es troba en un procés d’actualització i reformulació per adequar-se a les noves necessitats de gestió documental, molt especialment relacionades amb la progressiva implantació de l'Administració electrònica a l’Ajuntament i a l’automatització dels procediments de gestió documental i arxiu. En aquest procés s'està utilitzant un estàndard de classificació per a la documentació comuna d'ens locals proposat per la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya: el Model de Quadre de Classificació per a l'Administració Local (QdCAL)

En aquest apartat podeu trobar dos documents per a la seva consulta:

1. El Quadre de Classificació de l’Ajuntament de Manresa (versió antiga). És un projecte realitzat a partir de la proposta del "Cuadro de organización de fondos de archivos muncipales: ayuntamientos de 1a categoría. Grupo de Trabajo de Archiveros Municipales de Madrid”. A la classificació original s'hi van afegir noves sèries documentals pròpies de l'Ajuntament, donant lloc a aquest Quadre de classificació. Aquest instrument està en procés de conversió i equivalència a l'estàndard de classificació actual, motiu pel qual es deixarà d'utilitzar quan s'hagi migrat la informació al nou sistema d'arxiu.

2. El Quadre de Classificació de l’Ajuntament de Manresa (versió actual). És el Model de Quadre de Classificació per a l'Administració Local (QdCAL) publicat per la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya. L'Ajuntament de Manresa s'hi va adherir el 2016 i és el model de referència normalitzat per a la producció administrativa actual. La resta d'instruments de gestió documental (calendari de conservació, calendari d'accés, quadre de tipus documentals, catàleg de formats, perfil d'aplicació de metadades, etc.) pivoten sobre aquesta versió del Quadre de classificació.

Facebook Manresa Cultura Instagram Manresa Cultura Twitter Manresa Cultura Youtube Manresa Cultura