Videovigilància

Clàusula informativa sobre el fitxer Videovigilància

De conformitat amb l’article 22 de la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals de 2018, i l’article 12.6 de la Instrucció 1/2009, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades Personals, sobre el tractament de dades de caràcter personal per mitjà de càmeres, s’informa a les persones que accedeixin a aquestes dependències que es disposa de càmeres de videovigilància que enregistren la imatge de les persones que es troben a l’interior d’aquestes oficines. Aquest tractament estarà legitimat per l’interès públic en la seguretat de persones i instal·lacions.

La finalitat de la captació de les imatges és la seguretat de les dependències i de les persones que hi treballen o s’hi troben, així com dels béns i el control d’accés a les instal·lacions. Les dades recollides mitjançant les càmeres de videovigilància conservades un màxim de 30 dies. Així mateix, les dades no seran cedides ni comunicades a tercers a excepció de l’existència d’una obligació legal i a les forces i cossos de seguretat.

Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat comunicant-se amb aquest Ajuntament a través d'aquest tràmit.

Sol.licitud dels drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de dades de caràcter personal.

Tanmateix, en cas de considerar vulnerats els seus drets, podrà interposar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Facebook Manresa Cultura Instagram Manresa Cultura Twitter Manresa Cultura Youtube Manresa Cultura