Informació de l'entitat i òrgans de contractació

La informació de l'Ajuntament de Manresa es pot obtenir a la mateixa web www.manresa.cat. 

Pel que fa als òrgans de contractació, segons la legislació de contractes del sector públic (Llei 9/2017, de 8 de novembre) són el ple de la corporació i l'alcalde president. No obstant això, actualment les competències en matèria de contractació de l'alcalde es troben delegades en la Junta de Govern Local en els procediments oberts i negociats.

Per qüestions relacionades amb la Contractació pública cal dirigir-se al Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions, situat a la plaça Major, 5, 1r, de Manresa, telèfon 938782468, adreça electrònica contractacio@ajmanresa.cat. Tot i així, cal destacar que l'Ajuntament de Manresa ja ha introduït la presentació electrònica d'ofertes en els expedients de contractació.  

Facebook Manresa Cultura Instagram Manresa Cultura Twitter Manresa Cultura Youtube Manresa Cultura