Criteris interpretatius i consultes més freqüents

Els criteris interpretatius de la contractació es recullen en els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques. De tota manera, si sorgeix algun dubte sobre una contractació, s’intenta resoldre cas per cas i es comunica als licitadors que hi puguin estar interessats si pot ser una qüestió del seu interès.

Així mateix, en el cas dels procediments oberts, en el perfil del contractant de l'Ajuntament de Manresa apartat anuncis de licitació i dins de cada expedient, durant el procés de licitació, es publiquen les consultes plantejades pels licitadors interessats i les respectives respostes.

Facebook Manresa Cultura Instagram Manresa Cultura Twitter Manresa Cultura Youtube Manresa Cultura