Registre d'empreses classificades

Els ens locals no tenen atribucions per classificar empreses interessades en participar en procediments de contractació pública, d’acord amb la normativa de contractes del sector públic. Així doncs, la Dirección General del Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha creat el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado. Els seus certificats tenen efectes davant de tots els òrgans de contractació del sector públic i incorporen informació sobre personalitat, capacitat d’obrar, representació, solvència econòmica, classificació empresarial i prohibicions de contractar.

Per altra part, la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya també porta a terme la classificació d’empreses per a la seva contractació i també per a les contractacions dels ens locals del seu àmbit. Es pot accedir a aquesta informació mitjançant un cercador o també mitjançant el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores.

Facebook Manresa Cultura Instagram Manresa Cultura Twitter Manresa Cultura Youtube Manresa Cultura