Registre de licitadors

Actualment l’Ajuntament de Manresa no gestiona cap Registre de licitadors propi.

De tota manera, l’Ajuntament està adherit al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya. Aquest registre va ser creat per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa l’any 1999 per simplificar els tràmits que han de seguir les empreses en els procediments d’adjudicació dels contractes públics. 

Sense perjudici de les importants utilitats que ha comportat el registre per a les empreses licitadores (comunicació telemàtica, consulta de dades, seguretat, ...), també cal destacar els seus efectes importants per l’Ajuntament ja que la Unitat de Contractació de l’Ajuntament pot accedir a una informació molt completa i de forma telemàtica de les empreses inscrites que participin en les licitacions, obtenint informació sobre personalitat jurídica, representació, existència de deutes amb la hisenda pública i amb la Seguretat Social, treballs executats, dades econòmiques, entre altres.

Arran d’aquesta adhesió al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores, l’Ajuntament ha incorporat en bona part dels plecs la possibilitat de les empreses licitadores de substituir la presentació de la documentació administrativa per una declaració d’inscripció al Registre, havent d’aportar en aquest segon cas aquella documentació del Registre que no sigui vigent.
Facebook Manresa Cultura Instagram Manresa Cultura Twitter Manresa Cultura Youtube Manresa Cultura