Meses de contractació

Composició, convocatòries i actes de les Meses de contractació

Cal tenir en compte que en alguns contractes que consten en l'enllaç anterior no hi participarà una Mesa de contractació, de conformitat amb la normativa de contractes del sector públic. Quan sigui necessària la participació d'una Mesa, es podran obtenir les dades indicades tal i com es detalla a continuació:

Composició: 

Un cop s'ha accedit a l'enllaç indicat anteriorment, cal seleccionar el contracte del qual es té interès en obtenir informació. Un cop a dins, es trobarà informació de la composició de la Mesa en el corresponent plec de clàusules administratives en format pdf. 

Convocatòries:

Una vegada seleccionat l'enllaç anterior, cal escollir el contracte en qüestió. Un cop a dins, ja es podrà consultar, si escau, la data en que tindran lloc les meses de contractació públiques. 

Actes de les meses de contractació:

Una vegada s'ha accedit a l'enllaç indicat anteriorment, cal seleccionar el contracte del qual es té interès en obtenir informació. A l'apartat "tauler d'anuncis" es publicaran totes les actes de les meses de contractació que es portin a terme.  Cal tenir en compte que en alguns expedients de contractació no hi ha participació d'una mesa i, per tant, no es publiquen les actes. 

En aquest enllaç podeu accedir a les actes de les meses de contractació publicades, classificades per anys.


Facebook Manresa Cultura Instagram Manresa Cultura Twitter Manresa Cultura Youtube Manresa Cultura