Protecció del Patrimoni Arquitectònic, arqueològic i paisatgístic de Manresa

Una bona actuació en la protecció i adequació del patrimoni ha de permetre reforçar el caràcter singular  de Manresa i ha de representar una oportunitat estratègica per al desenvolupament i el reconeixement de la ciutat per part dels seus habitants i també per consolidar la seva imatge a l'exterior.

Des de l'any 2012, Manresa s'ha dotat d'un nou Pla Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni Històric, Arquitectònic, Arqueològic, Paleontològic, Geològic i Paisatgístic de Manresa (PEUPM), redactat  per un equip d'especialistes dirigit per l'arquitecte Antoni Vilanova i Omedas. El nou document suposa una millora en la protecció del patrimoni de la ciutat que es dota d’un instrument de planejament que incorpora un sèrie de novetats respecte l’antic catàleg i pla especial de l’any 1985. Aquestes novetats són l'ampliació de l'àmbit de protecció a tot el terme municipal, es millora el tractament que reben els àmbits de patrimoni industrial i paisatgístic (urbà i rural); s'augmenta el nombre d'edificis protegits, sobretot els construïts a partir dels anys 40 del segle passat; i s'incorporen mesures proteccionistes, també en relació al patrimoni arqueològic, geològic i paleontològic.

A més, és un document molt més curós en la descripció de les intervencions més adequades en cada cas i estableix un protocol d'actuació que ha de servir de guia per a totes les parts implicades, per tant, es tracta d'un instrument de gestió que permet fer compatible la protecció de l'element singular (edifici, espai urbà o rural...) amb la seva adequació a nous usos, i a noves necessitats.

Tipologies

El PEUPM contempla el patrimoni en un sentit ampli i protegeix béns culturals diversos que s’agrupen en les següents tipologies:

1. Patrimoni arquitectònic, que es desglossa en les tipologies següents:
a) Obres d’enginyeria (Fitxes E.001 – E.009)
b) Arquitectura industrial (Fitxes I.001 – I.037)
c) Arquitectura militar (Fitxes M.001 – M.011)
d) Arquitectura pública (Fitxes P.001 – P.036)
e) Elements de paisatge (Fitxes PP.001 – PP.028)
f) Arquitectura religiosa (Fitxes R.001 – R.019)
g) Arquitectura residencial rural (Fitxes RR.001 – RR.027)
h) Arquitectura residencial urbana (Fitxes U.001 – U.176)
i) Arquitectura comercial (Fitxes W.001 – W.012)
j) Fronts edificatoris (Fitxes Y.001 – Y.009)
k) Ambients i façana de ciutat (Fitxes X.001 – X.034)

2. Patrimoni arqueològic, que es desglossa en:
a) Zones d'expectativa arqueològica (ZEA) (Fitxes Q.001 – Q.017)
b) Jaciments arqueològics

3. Patrimoni geològic i paleontològic:
a) Zones d’expectativa geològica o Punts d’interès geològic (ZEGP o PIG) 


Als efectes d'aplicació del règim legal de protecció, i d'acord amb el què estableix la legislació catalana sobre patrimoni cultural, els béns catalogats es classifiquen en diferents categories de protecció:
1. Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN)
2. Bé Cultural d'Interès Local (BCIL)
3. Bé de Protecció Urbanística (BPU)

Així mateix, el PEUPM estableix diferents nivells de protecció segons la categoria, el valor i les característiques de cada element:
protecció integral
protecció parcial
protecció d'ambients i fronts edificatoris
protecció documental

Resum dels béns catalogats al PEUPM:

Enginyeria 9
Industrial          37
Militar/Defensa          11
Edificis Públics          36
Elements paisatge  28
Religiós          19
Residencial Rural  27
Urbans residencials  176
Comerços singulars  12
Ambients          34
Fronts significatius 9
Zones d'expectativa arqueològica  17
Zones d'expectativa geològica  14

TOTAL          429 elements protegits


Sobre la Comissió Municipal de Patrimoni:

En data de 18 d'abril de 2013, en aplicació de l’art. 13 de la Normativa de PEUPM, es va crear, mitjançant acord de Ple, la Comissió Municipal del Patrimoni de Manresa que funciona:
en caràcter plenari, amb la participació de càrrecs electes i càrrecs tècnics de l'Ajuntament de Manresa i professionals qualificats externs i representants de les entitats que treballen per a preservació del patrimoni de la ciutat. Aquesta comissió té caràcter consultiu i es reuneix com a mínim tres cops l'any.
i en comissió permanent, integrada per la tècnica de patrimoni de la Secció de Cultura, que exerceix de secretària de la comissió, el cap de Secció  d'obres, el cap de Secció de Planejament, la Cap dels Serveis del Territori i un tècnic extern expert en el camp del patrimoni. La periodicitat de convocatòria d’aquesta CPP és quinzenal.

L’objectiu principal d’ambdues comissions, és vetllar perquè les intervencions en els edificis, entorns de protecció, àmbits d’expectativa arqueològica i, en definitiva, actuacions que tinguin o puguin tenir, de forma directe o indirecte, incidència sobre bens inclosos al catàleg del patrimoni en respectin els valors que els són reconeguts, s’ajustin al previst pel PEUPM i, en tot cas, emetre opinió al respecte.

Per tant, totes les intervencions que afectin elements catalogats segons el PEUPM o, més enllà d'aquest document, tots aquells elements de la ciutat susceptibles de valor patrimonial, històric o cultural, han de ser comunicades a la comissió permanent que emetrà opinió i estudiarà sotmetre la intervenció a l'opinió de la comissió en el seu caràcter plenari quan afecti elements d'especial rellevància de la ciutat.
Facebook Manresa Cultura Instagram Manresa Cultura Twitter Manresa Cultura Youtube Manresa Cultura