Codi de conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Manresa i del seu sector públic

El bon govern i la bona administració, en tant que obligacions jurídiques que vinculen els servidors públics i actuen com a límit en el nucli de l’exercici de les potestats discrecionals, exigeixen adoptar instruments que garanteixin el seu compliment, com és el disseny d’una infraestructura ètica que doni estructura al marc d’integritat institucional, en el qual l’elaboració i aprovació d’un codi ètic i de conducta esdevé una peça clau, juntament amb mecanismes eficaços de responsabilitat i control, que garanteixin també la vigilància  ciutadana.

L’Ajuntament de Manresa, vol enfortir i renovar el seu compromís amb l’adopció de mesures que millorin la confiança de totes les persones vers les institucions i els seus representants, i vetlla per garantir la integritat i l’ètica institucional, juntament amb d’altres iniciatives vinculades a la transparència, l’accés a la informació pública i el retiment de comptes.

Es tracta doncs de determinar els principis i valors ètics que han d’informar tota l’actuació municipal i que han de respectar i impulsar els membres electes, el personal directiu i el personal eventual, i de regular les normes de conducta que aquests han de complir i que poden ser el fonament per exigir la corresponent  esponsabilitat a través de l’exercici de la potestat sancionadora en els casos d’incompliment.


Facebook Manresa Cultura Instagram Manresa Cultura Twitter Manresa Cultura Youtube Manresa Cultura