Mapa de les indústries culturals i creatives de Manresa (2021)

L’àmbit de les Indústries Culturals i Creatives (ICC) ha anat adquirint rellevància al llarg de les darreres dues dècades a Europa. L’evolució del context econòmic global ha fet créixer l’interès per l’economia creativa davant la problemàtica amb el recursos naturals i amb les noves oportunitats tecnològiques. En el moviment cap a un creixement sostenible les ICC adquireixen un paper central, entenent que el recurs base és la creativitat.

Les ICC adquireixen importància tant pel seu valor econòmic i l’aportació a la competitivitat econòmica en el context actual com pel seu valor social i l’aportació en termes de cohesió social, dinamisme cultural i enriquiment personal.

Aquest projecte, realitzat en un marc de col·laboració amb la Xarxa Transversal, pren sentit en aquest context. No es tracta tan sols de treballar unes dades, sinó d’oferir un marc conceptual, una perspectiva sòlida i fonamentada, que incorpori resultats de forma coherent, tot generant consciència i coneixement.

  • El primer document (Delimitació, aproximació metodològica i context cultural) estableix una delimitació conceptual i metodològica.
  • El segon document (Mapa i anàlisi econòmic de les Indústries Culturals i Creatives a Manresa) ofereix els resultats de l’estudi que es va realitzar el 2021, que ens proporciona una radiografia o mapa de la situació de les ICC a Manresa i el seu entorn.

Finalment, a tall de conclusió, no s’ofereix únicament una síntesi dels resultats principals sinó també un conjunt de reflexions que contribueixen a entendre amb major profunditat les ICC.

Facebook Manresa Cultura Instagram Manresa Cultura Twitter Manresa Cultura Youtube Manresa Cultura