Com funciona?

Com funciona?

Un cop presentada la comunicació mitjançant la bústia, les persones obtenen a l’aplicació un acusament de recepció de la tramesa que incorpora un codi alfanumèric d'accés a un canal de comunicació de caràcter confidencial.

El codi és l’única manera d’accedir a aquest canal, i és responsabilitat del comunicador conservar-lo.

Aquest canal segur de comunicació electrònica, que garanteix la confidencialitat de les comunicacions i ofereix la possibilitat de preservar l'anonimat, permet mantenir la col·laboració amb l'òrgan gestor de la bústia en la comprovació dels fets i conèixer l'estat de tramitació de la comunicació.

Cal mantenir el diàleg mitjançant aquest canal de comunicació per facilitar les tasques d'investigació i de comprovació dels fets. 

La manca de resposta als requeriments d'informació formulats a través de la bústia pot comportar l'arxivament de les actuacions.

Facebook Manresa Cultura Instagram Manresa Cultura Twitter Manresa Cultura Youtube Manresa Cultura