Requisits

Requisits

Les comunicacions adreçades a la bústia, per poder ser preses en consideració i admeses, han de complir els requisits següents:

Descriure de la manera més detallada possible les circumstàncies que facilitin la identificació de la conducta.

Proporcionar tota la documentació disponible sobre la situació que es comunica, o indicis objectius per obtenir les proves, sense que es puguin endegar actuacions fonamentades només en opinions.

Tenir una certesa raonable de la informació que es trasllada, que ha de tenir especial transcendència per a la integritat del sector públic municipal.

En qualsevol cas, no s'admetran les comunicacions que resultin mancades de fonament o notòriament falses.

Es recomana el següent:

Tenir en compte que els documents contenen rastres del dispositiu on s'han generat. Es recomana generar els documents que acompanyin la comunicació en dispositius no vinculats a cap persona o bé esborrar les metadades dels documents. Informeu-vos de les pautes i eines disponibles per esborrar les metadades.

El format òptim per pujar els arxius a la Bústia Ètica i de Bon Govern és el PDF. També s’admeten les extensions .txt,.rtf, .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx, .ods, .gif, .tiff, .jpg, .jpeg i .zip.

En tot cas, per garantir plenament l'anonimat de la comunicació en l'entorn digital, llegiu les instruccions de l’eina d’anonimització.

No totes les versions d’exploradors funcionen correctament per accedir a l’aplicació de la bústia. Les versions de navegador mínimes suportades són:

  • Mozilla Firefox 34,
  • Google Chrome 37,
  • Safari 7.1 (IOS 8),
  • Microsoft Internet Explorer 11,
  • Edge 12 i
  • Tor Browser
Facebook Manresa Cultura Instagram Manresa Cultura Twitter Manresa Cultura Youtube Manresa Cultura