Àmbit d'actuació

Àmbit d’actuació

L’abast de les comunicacions utilitzant aquesta eina s'han de referir a accions o omissions dels òrgans que es produeixin en l’àmbit muinicipal constituït per l’actuació dels òrgans i les entitats que s’assenyalen a continuació:

Els òrgans administratius i unitats integrants de l'Ajuntament de Manresa.

Les entitats vinculades o dependents de l’Ajuntament de Manresa com les societats mercantils.

Les fundacions i els consorcis quan consolidin els seus comptes amb l’Ajuntament  de Manresa o quan, de manera directa o indirecta, tinguin una representació municipal majoritària.

Les persones i entitats que contractin amb l’Ajuntament de Manresa, quan així ho disposi el contracte corresponent en el marc de la seva execució i, en especial, en la prestació de serveis públics municipals.

Les persones, entitats i grups que rebin subvencions municipals, quan així ho disposi el conveni o les bases reguladores, en el marc de l’actuació subvencionada per l’Ajuntament de Manresa o les seves entitats vinculades o dependents.

La resta d'organismes, entitats i societats on sigui present l'Ajuntament de Manresa i que s'adhereixin voluntàriament al funcionament de la Bústia ètica i de bon govern.

L'Ajuntament i les persones que el representin en aquestes entitats promouran l'adhesió esmentada

Facebook Manresa Cultura Instagram Manresa Cultura Twitter Manresa Cultura Youtube Manresa Cultura