Ajudes associacions de comerciants

Primer. Beneficiaris

Línia 1. Associacions de comerciants amb un àmbit territorial parcial

Les persones beneficiàries són les associacions de comerciants, legalment constituïdes, domiciliades a Manresa i inscrites en el Registre Municipal d’entitats i que es troben dins la trama urbana consolidada delimitada en l’annex núm. 1 de les bases reguladores (document que també es pot trobar a l’adreça següent:
 
https://dtes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veure&codintExp=253117&fromPage=load)
 

Línia 2. Associacions de comerciants professionalitzades i àmbit territorial de tota la ciutat.

Les persones beneficiàries són les associacions de comerciants, legalment constituïdes, domiciliades a Manresa i inscrites en el Registre Municipal d’entitats i que disposen d’una gerència professionalitzada i tenen un àmbit territorial de tota la ciutat.

Es considerarà que disposen d’una gerència professionalitzada quan:
 
-       Tinguin contractat en règim laboral o en règim mercantil, una persona que realitza les tasques de coordinació, dinamització i difusió de les activitats realitzades per l’Associació. En cas de contractació en règim laboral, aquesta persona haurà de tenir la categoria de personal tècnic.
-       La seva jornada haurà de ser com a mínim de la meitat de la jornada ordinària prevista al conveni col·lectiu aplicable o bé, si es tracta d’un contracte mercantil de prestació de serveis , haurà de comprendre les tasques de coordinació, dinamització i difusió de les activitats a realitzar durant tot el període elegible
 
Es considerarà que té un àmbit territorial de ciutat quan el seu àmbit d’actuació sigui destinat a tota la ciutat o bé representi els interessos de més de 3 carrers en al menys 3 barris diferents de Manresa o a un mínim de 100 establiments.
 
En qualsevol cas, l’àmbit territorial de les associacions haurà de trobar-se dins la trama urbana consolidada delimitada en l’annex núm. 1 de les bases reguladores.

Resten excloses de la condició de persones beneficiàries, amb independència de la línia a la que puguin optar, les entitats següents:

-       Associacions de comerciants territorials l’àmbit de les quals estigui fora de la trama urbana consolidada delimitada en l’annex 1 de les bases reguladores.
-       Associacions representatives de concentracions comercials, equiparades, a efectes de l’ordenació dels establiments comercials, a la trama urbana consolidada l’àmbit de les quals no es trobi dins de la trama urbana consolidada delimitada en l’annex núm. 1 de les bases reguladores
-       Associacions de paradistes dels mercats municipals, dels mercats de venda no sedentària, els gremis o qualsevol altra associació sectorial.

Segon. Objecte de la convocatòria

L’objecte de la convocatòria de subvencions és donar suport a les actuacions realitzades per les associacions de comerciants de Manresa  i contribuir a la promoció del comerç urbà i de proximitat així com fomentar la cooperació entre les associacions que comparteixen un àmbit territorial amb la finalitat d’impulsar activitats col·lectives.

Tercer. Bases reguladores

Les Bases específiques reguladores d’aquesta convocatòria són les aprovades, en sessió Ple de l’Ajuntament celebrat el 17 de febrer de 2022 i publicades al Butlletí oficial de la Província de Barcelona de 4 de març de 2022 i poden consultar-se  a la web municipals http://www.manresa.cat

 Quart. Quantia

Línia 1.

L’import mínim a percebre per a cadascuna de les entitats serà de.1.200,00 euros Per poder percebre aquest import s’haurà d’obtenir un mínim de 30 punts en els criteris de valoració establerts en aquestes bases.

En cas d’obtenir més puntuació, la subvenció es veurà incrementada en funció de la puntuació obtinguda en els criteris de valoració i el crèdit pressupostari disponible, assignant-se a  cada punt obtingut un import determinat. Per a la determinació de l’import econòmic de cada punt obtingut a partir dels 30 punts, es tindrà en compte la puntuació total obtinguda per totes les entitats i el crèdit pressupostari que resta per esgotar la dotació pressupostaria destinada a aquesta línia.

Línia 2.

En la línia 2, les entitats hauran d’obtenir un mínim de 60 punts. La determinació de l’import a percebre es farà en funció de la puntuació obtinguda en els criteris de valoració i el crèdit pressupostari disponible, assignant-se a cada punt obtingut un import determinat. Per a la determinació de l’import econòmic de cada punt obtingut es tindrà en compte la puntuació total obtinguda per totes les entitats i el crèdit pressupostari existent fins a esgotar la dotació pressupostaria destinada a aquesta línia.

 
Cinquè. Termini

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà el dia 4 d'abril i finalitzarà el 14 d’abril de 2022 (ambdós inclosos).

La sol·licitud haurà de presentar-se a través de enllaç següent:

La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les bases.

D’acord amb l’article 14 de la Llei 39/2015, les entitats sol·licitants hauran de formalitzar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Manresa.

Facebook Manresa Cultura Instagram Manresa Cultura Twitter Manresa Cultura Youtube Manresa Cultura