Ajudes per a la contractació de persones per realitzar treballs a la llar o de cures

L’objecte d’aquesta convocatòria es afavorir la contractació de persones que treballen en l’àmbit de la llar i de la cura mitjançant l’atorgament d’ajudes a les persones que ofereixin un contracte laboral indefinit o bé que ampliïn la jornada d’un contracte indefinit ja existent. Així doncs aquesta convocatòria vol millorar la situació laboral de persones que prestin serveis en l’àmbit dels treballs de cura de persones grans, infants i/o dependents o en l’àmbit de treballs a la llar, incloent la neteja del domicili.

Persones Beneficiàries

Poden beneficiar-se d'aquestes subvencions les persones físiques ocupadores amb   els requisits següents:

  • Tenir més de divuit anys.
  • Estar empadronades i residir legalment al municipi de Manresa o que contracti una persona empadronada al municipi de Manresa.              

Quantia i característiques de l’ajut 

L’Ajut consistirà en una subvenció de la totalitat de l’import corresponent a les despeses de seguretat social que ha d’abonar la persona contractant o ocupadora durant un període màxim de 12 mesos.

No inclourà el salari ni altres conceptes com hores extraordinàries, pagaments en espècie, vacances no efectuades dietes i indemnitzacions per mort, acomiadament, suspensió, cessament i percepcions per matrimoni.

Les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació, quan s'hagin efectuat les verificacions oportunes, i fins a exhaurir la dotació pressupostaria assignada.

En cas de finalització anticipada del contracte per causes degudament justificades alienes a la persona beneficiària, incloent el supòsit de defunció de la persona beneficiària de la subvenció (especialment en casos de cura de persona gran o dependent)  l'import de la subvenció i el període a justificar s'han d'ajustar a l'execució real de la contractació corresponent i, si escau, s'ha de procedir a la revocació parcial de la subvenció atorgada per la part abonada i no executada de la bestreta.

Caracterítiques del contracte

L’objecte del contracte són el serveis o activitats prestats a la llar familiar (qualsevol tasca domèstica o cura de la llar). Queden exclosos de forma expressa els serveis de jardineria i de conducció de vehicles.

Podran ser objecte de l’ajut els contractes següents:

  1. Contractes que es realitzin amb posterioritat a  la convocatòria. Seran objecte de l’ajut aquells contractes formalitzats amb posterioritat a la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la província
  2. Atenent els terminis i la durada dels tràmits necessaris per regularitzar la situació de persones amb voluntat de desenvolupar feines de cures i de la llar, també s’acceptaran contractes a persones que han regularitzat la seva situació en el país els últims 12 mesos anteriors a la convocatòria. Per sol·licitar l’ajuda per aquests casos, caldrà:

  • Acreditar la data d’inici del procés de regularització de la persona mitjançant la sol·licitud a la delegació/ subdelegació del Govern
  • Presentar el contracte de treball
  • Haver informat de l’inici dels tràmits o haver sol·licitat informació o assessorament sobre aquesta contractació al CIO, a través del programa “Llar i Cures”

En qualsevol cas, a més, aquests contractes hauran de reunir els requisits següents:

-          El tipus de contracte haurà de ser indefinit

-          La relació d’aquest tipus de contractació es troba regulada en el Reial Decret 1620/2011, de 14 de novembre, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar.

-          La jornada del contracte serà la que acordin les parts, sense que s’exigeixi cap mínim de jornada.

-          El contracte haurà de formalitzar-se per escrit.

-          La retribució pactada en el contracte haurà de respectar els llindars següents:

Jornada igual o inferior a 6 hores/setmana, haurà de remunerar-se com a mínim a 12 euros/hora.

Jornada superior a 6 hores i fins a 14 hores/setmana haurà de remunerar-se com a mínim a 10 euros/hora.

Jornada superior a 14 hores/setmana, haurà de remunerar-se com a mínim amb un salari igual o superior al salari mínim interprofessional o la part proporcional en cas de jornades inferiors a 40 hores.

-          Si la contractació és a temps parcial, s'ha de comprovar la presentació de diferents sol·licituds de subvenció a favor de la mateixa persona. En aquest cas, la retribució mínima s'entén com la de la suma de tots els contractes presentats i la seva proporció ha de ser igual o superior a la proporció equivalent als salaris exposats en el paràgraf anterior

-          La prestació del servei pactat en el contracte de treball s'ha de produir al domicili de la persona contractant. També es possible que el treball es realitzi al domicili d’una persona depenent i que el contracte el formalitzi un familiar o un tutor/a legal

S’exclouen d’aquest tipus de contracte:

-          Relacions concertades per persones jurídiques, de caràcter civil o mercantil

-          Relacions concertades a través d’empreses de treball temporal

-       Relacions de cuidadors professionals contractats per institucions públiques o per entitats privades

-          Relacions de cuidadors no professionals en atenció a persones en situació de dependència en el seu domicili

-          Relacions concertades entre familiars

-          Treball a títol d’amistat, benevolència o bon veinatge


Presentació de les sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, prèvia comunicació a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS). El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 30 d’octubre de 2022.

Només s’admetrà una sol·licitud per persona i domicili on realitzar la tasca o família. En cas contrari, únicament es tindrà en compte la primera sol·licitud presentada i no s'admetrà la resta de sol·licituds.

La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les bases.

En cas de dubte, o per més informació, cal enviar correu a llarsicures@ajmanresa.cat

Facebook Manresa Cultura Instagram Manresa Cultura Twitter Manresa Cultura Youtube Manresa Cultura