Actes administratius amb incidència al domini públic

Els actes administratius amb incidència al domini públic i als serveis públics inclouen els procediments següents:
Activitat econòmica i promoció de la ciutat COM.FIA Fires. Atraccions no permanents
Activitat econòmica i promoció de la ciutat COM.FIR Fires. Parades de Venda no sedentària
Activitat econòmica i promoció de la ciutat COM.PIR Sol·licituds de les casetes de pirotècnia
Atenció ciutadana INF.ITA Autorització per circular per les illes de vianants
Atenció ciutadana INF.ITR Recollida de mobles i estris domèstics al carrer
Atenció ciutadana INF.OPI Sol·licitud de col·locació mupi's municipal
Emergències i protecció civil EME.ACT Actes a la via pública
Seguretat  Ciutadana SEG.ABA Vehicles Abandonats
Seguretat  Ciutadana SEG.ACT Actes a la via pública
Seguretat  Ciutadana SEG.COM Comunicat d'inici d'ocupació de Via Pública
Seguretat  Ciutadana SEG.ELE Autorització per ocupar la via pública amb elements diversos fora dels establiments
Seguretat  Ciutadana SEG.GUI Autorització per circular per la zona restringida del carrer guimerà
Seguretat  Ciutadana SEG.OCU Ocupacions de via pública
Seguretat  Ciutadana SEG.FIR Fira de Sant Jordi
Seguretat  Ciutadana SEG.OPE Objectes perdues
Seguretat  Ciutadana SEG.TIC Taules i Cadires
Seguretat  Ciutadana SEG.TMR Targetes d'aparcament per persones amb mobilitat reduïda
Seguretat  Ciutadana VNS.PAR Paradistes de venda no sedentària  (altes , baixes i canvis)
Sense Definir VIA.DGU Protecció de la legalitat de GUALS
Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions PAT.CDP Patrimoni. Concessions administratives per a l'ús privatiu de béns de domini públic
Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions PAT.LUP Llicències per a l'ús privatiu de béns de domini públic
Servei de Secretaria General POB.ESP Població Sorteig electoral. Espais de campanya i electorals
Servei de Secretaria General POB.NUM Numeració de carrers
Serveis d'Acció i Cohesió Social SPU.DDD Rates, insectes, etc. Via pública
Serveis d'Acció i Cohesió Social SPU.GAT Colònies gats, molèsties gats, etc
Serveis d'Acció i Cohesió Social SPU.COL Coloms. Queixes, alimentadors, etc
Serveis d'Acció i Cohesió Social SPU.CMT Control mosquit tigre
Serveis d'Acció i Cohesió Social SPU.REC Recuperació d'animals abandonats.
Serveis d'Acció i Cohesió Social SSO.ATR Ajuda a transeünts
Territori. Medi ambient i sostenibilitat MED.NET Altres queixes i reclamacions sobre el servei de recollida de residus i neteja de la via pública
Territori. Medi ambient i sostenibilitat MED.OBR Medi Ambient -Obres
Territori. Medi ambient i sostenibilitat MED.RES Medi ambient. Residus
Territori. Medi ambient i sostenibilitat MOB.ACT Actes a la via pública
Territori. Medi ambient i sostenibilitat MOB.AIV Autorització d'accés de vehicles a les Illes de vianants
Territori. Medi ambient i sostenibilitat MOB.REP Reserves d'estacionament  a la via pública de caràcter permanent
Territori. Medi ambient i sostenibilitat MOB.RMR Reserves d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda
Territori. Medi ambient i sostenibilitat MOB.RVE Mobilitat. Recàrrega de vehicles elèctrics
Territori. Projectes Urbans i Infraestructures Territorials      LLI.URB Llicències d'obres a la Via Pública
Territori. Projectes Urbans i Infraestructures Territorials      PLA.POU PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA
Territori. Projectes Urbans i Infraestructures Territorials      PRU.PUR Projectes d'urbanització
Territori. Projectes Urbans i Infraestructures Territorials      TER.EPV Millores en els espais urbans
Territori. Projectes Urbans i Infraestructures Territorials      VIA.COM Comunicació prèvia d'obres a la via pública
Territori. Projectes Urbans i Infraestructures Territorials      VIA.FIA Fiances per runes
Territori. Projectes Urbans i Infraestructures Territorials      VIA.GUA Llicències de guals
Territori. Projectes Urbans i Infraestructures Territorials      VIA.LEG Protecció de la legalitat, expedients de via pública
Territori. Projectes Urbans i Infraestructures Territorials      VIA.MOD Modificació de llicències a la via pública
Territori. Projectes Urbans i Infraestructures Territorials      VIA.MOG Modificació de  Guals
Territori. Projectes Urbans i Infraestructures Territorials      VIA.OCU Ocupació de via pública expedients obres
Territori. Projectes Urbans i Infraestructures Territorials      VIA.VIP Expedients via pública
Territori. Urbanisme FUE.NPD Llicències per circs i no permanents desmuntables
Territori. Urbanisme LLI.SBS Llicència ocupació domini públic per establiment de xarxa pública de comunicacions electròniques
Territori. Urbanisme MAN.VEP Assumptes enllumenat públic
Territori. Urbanisme VIA.MAN Tasques de manteniment de la via pública
Territori. Urbanisme VIA.PUB Sol·licitud de publicitat a la via pública

2019

2020

2021

2022

2023

Facebook Manresa Cultura Instagram Manresa Cultura Twitter Manresa Cultura Youtube Manresa Cultura